<p>Areksije kralj Arga, ?uv?i od jednog proroka da ?e ga ro?eni unuk ubiti, ?erku Danaju i tek po?enog unuka Perseja, stavlja u drveni kov?eg i baca ih u more, smatraju?i da ?e ih more ubiti...?</p> <p>?estaestogodi?nji Perzej u?estvuje na sportskim takmi?enjima u Sparti...</p> <p>Perzej u?i ratni?ke ve?tine u ?koli za polubogove pod vo?stvom u?itelja kentaura Hirona, koja se nalazi na jednom ostrvu u velikom moru sa druge strane tada poznatog sveta...</p> <p>Persej sa zakrivljenim ?arobnim ma?em, blistavim ?titom, sandalma sa krilima, Hadovim ?lemom i ?arobnom torbom odlazi da ubije gorgonu Meduzu, koja pogledom pretvara sve ?ta je ?ivo u kamen...</p> <p>Persej nalazi Andromedu zavezanu na jednoj steni pored mora, gde treba da bude prinesena kao ?rtva stra?noj morskoj nemani...</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。

※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。

※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。

※このページからは注文できません。

レビュー件数0
レビュー平均0.0
ショップ 楽天Kobo電子書籍ストア
税込価格 480円

CCC 関連ツイート